Beschrijving

Dyslexie is een stoornis waarbij de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt.

(Gezondheidsraad, Commissie Dyslexie. Dyslexie. Afbakening en behandeling, Gezondheidsraad, Den Haag, 1995, publikatie nr. 1995/15)

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en.of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

(Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van dyslexie, vierde herziene versie, Stichting Dyslexie Nederland, s.l., 2008)

Dyslexie is te omschrijven als die cognitieve, specifieke, levenslange, op biologische wijze aan een individu gebonden stoornis die belet, binnen een gemiddelde termijn, tot het voldoende vlot automatiseren te komen van de teken-klank-koppelingen van elke aan te leren taal en die het noodzakelijk maakt terug te vallen op spontane en/of onderwezen compensatietechnieken.

(Peter Van Vugt, Dyslexie, een omschrijving)

Verwijzingen

Masterplan Dyslexie
Stichting Dyslexie Nederland